PHP grafika

Wyświetlamy nowy obraz w przeglądarce z pliku jpg
Tworzymy nowy plik jpg z pliku a.jpg o takich samych wymiarach – imagecreatefromjpeg[1]

$OriginalImage = imagecreatefromjpeg(‚a.jpg’);

Ustawiamy nagłowek image/jpeg w celu wyświetlenia pliku w przeglądarce

header(‚Content-type: image/jpeg’);

Wyświetlamy obrazek – imagejpeg[2]

imagejpeg($OriginalImage);

– imagecolorallocate[3]

Dodajemy tekst do obrazka
Przydzielamy kolor dla obrazka.

$text_color = imagecolorallocate($OriginalImage, 233, 14, 91);

Dodaje tekst na obrazku w poziomie – magestring[4]

imagestring($OriginalImage, 1, 5, 5, ‚A Simple Text String’, $text_color);

Uwolnienie pamięci

imagedestroy($OrginalImage);

Źródło:
http://php.net/manual/en/function.imagecreatetruecolor.php
http://php.net/manual/en/function.imagecreatefromjpeg.php
http://www.php.net/manual/en/function.fopen.php
http://php.net/manual/pl/function.imagecopyresampled.php
http://php.net/manual/pl/function.imagecolorallocate.php
http://php.net/manual/en/function.imagecopy.php
http://php.net/manual/en/function.imagejpeg.php
http://php.net/manual/en/function.exif-thumbnail.php