Centos 6: NFS mount folder as nobody

The nfs mount map folder as nobody:nobody on CentOS 6.
The issue was idmapd had cached the incorrect ids from the faulty configuration.

To fix it enter command:
root@localhost$ nfsidmap -c (clear cache)

Płatnik, MS Access: W jaki sposób wykonać kopię bazy danych w programie Płatnik?

Baza danych programu Płatnik: MS Access

Aby wykonać kopię bazy należy:
1) ściągnąć najnowszą wersję programu Płatnik ze strony internetowej:
http://pue.zus.pl/platnik/pobierz

2) zamknąć program Płatnik

3) skopiować plik Płatnik.mdb do innej lokalizacji
Domyślna ścieżka do bazy danych programu Płatnik w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP: C:\Program Files\Asseco Poland SA\Płatnik\Baza\Płatnik.mdb

Płatnik, Koala Ratownik: Jak odzyskać hasło Administratora i hasło dostępu do bazy programu Płatnik?

Aby odzyskać hasła należy:
1) ściągnąć plik programu Koala Ratownik ze strony internetowej http://www.koala.pl/download/KoalaRatownik20.zip

2) rozpakować plik archiwalny .zip

3) uruchomić plik wykonywalny .exe

4) wpisać aktualną wersję programu Płatnik bez liter np. 9.01.001.
Aby sprawdzić jaką wersję programu mamy aktualnie należy:
a) uruchomić program Płatnik
b) kliknąć w menu u góry ekranu „Pomoc”
c) kliknąć „O programie”

5) nacisnąć w programie Koala Ratownik przycisk „Dekoduj”

6) program wyświetli wszystkie niezbędne dane i hasła
Imię:
Nazwisko:
Hasło Administratora:
Hasło dostępu do bazy danych:

Drupal 7: How to install drupal core?

CONFIGURE VIRTUALHOST
1. Create directory for drupal
[root@localhost] cd /home/robert/website/
[root@localhost] mkdir drupal

2. Edit vhosts file
[root@localhost] vi /etc/hosts
3. Add line at the end of the file
127.0.0.1 drupal.dev

4. Add vhost
[root@localhost] cd /etc/apache2/sites-available/
[root@localhost] cp default drupal.dev
[root@localhost] vi drupal.dev


ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName drupal.dev
DocumentRoot /home/robert/websites/drupal

Options FollowSymLinks
AllowOverride None


Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/drupal-error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/drupal-access.log combined

Alias /doc/ „/usr/share/doc/”

Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128

5. Enable drupal.dev
[root@localhost] a2ensite drupal.dev

6. Restart apache2
[root@localhost] /etc/init.d/apache restart

INSTALL DRUPAL AND SET FILE PERMISSIONS
1. On Linux server download the latest version of Drupal.
wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.26.tar.gz

2. Untar the file
tar zxf http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.26.tar.gz

3. Create files directory
[root@localhost] cd /path_to_drupal_installation/sites/default
[root@localhost] mkdir files

4. Copy default.settings.php to settings.php
[root@localhost] cp default.settings.php settings.php

5. Change permission of the directories and files
https://drupal.org/node/244924

[root@localhost] cd /path_to_drupal_installation
[root@localhost] chown -R robert:www-data .
[root@localhost] find . -type d -exec chmod u=rwx,g=rx,o= ‚{}’ \;
[root@localhost] find . -type f -exec chmod u=rw,g=r,o= ‚{}’ \;

[root@localhost] cd /path_to_drupal_installation/sites
[root@localhost] find . -type d -name files -exec chmod ug=rwx,o= ‚{}’ \;
[root@localhost] for d in ./*/files
do
find $d -type d -exec chmod ug=rwx,o= ‚{}’ \;
find $d -type f -exec chmod ug=rw,o= ‚{}’ \;
done

6. Add write permission for www-data to the settings.php file.
[root@localhost] chmod g+w settings.php

CREATE DATABASE

INSTALL DRUPAL
1. Go to your favorite browser and add slash at the end of website address
drupal.dev/

2. Fill the form
Database: drupal
Database username: drupal
Database password: drupal
ADVANCED OPTIONS
Database host: localhost

Apple iCal: How to export iCal calendar?

I. Export all iCal calendars:
1. From the File menu, choose Export -> Archive iCal.
2. Select localization on your hard drive.
3. Export the file. It will be saved as an .icbu file.

II. Export individual calendar(s)
1. In iCal’s sidebar, select the calendar you want to back up.
2. From the File menu, choose Export -> Export.
3. Select localization on your hard drive.
4. Save the file. It will be saved as an .ics file.
5. Repeat the process for each calendar you want to back up or in the first step select all calendars to export.

Windows 8: How to delete User folder after deleted user account?

1. Find Process
Ctrl (left) + Shift (left) + Esc

2. End process
a) click right mouse button on „Windows Media Player Network Sharing Service”
b) from meny select „End task”

3. Delete Folder
a) go to C:\Users\XXX
b) click right mouse button on XXX folder
c) from menu select Delete
d) Confirm delete operation