Linux Diff Description

Diff – compare FILES line by line.

–normal
output a normal diff (the default)

-q, –brief
report only when files differ

-s, –report-identical-files
report when two files are the same

-c, -C NUM, –context[=NUM]
output NUM (default 3) lines of copied context

-u, -U NUM, –unified[=NUM]
output NUM (default 3) lines of unified context

-e, –ed
output an ed script

-n, –rcs
output an RCS format diff

-y, –side-by-side
output in two columns

-W, –width=NUM
output at most NUM (default 130) print columns

–left-column
output only the left column of common lines

–suppress-common-lines
do not output common lines

-p, –show-c-function
show which C function each change is in

-F, –show-function-line=RE
show the most recent line matching RE

–label LABEL
use LABEL instead of file name (can be repeated)

-t, –expand-tabs
expand tabs to spaces in output

-T, –initial-tab
make tabs line up by prepending a tab

–tabsize=NUM
tab stops every NUM (default 8) print columns

–suppress-blank-empty
suppress space or tab before empty output lines

-l, –paginate
pass output through `pr’ to paginate it

-r, –recursive
recursively compare any subdirectories found

-N, –new-file
treat absent files as empty

–unidirectional-new-file
treat absent first files as empty

–ignore-file-name-case
ignore case when comparing file names

–no-ignore-file-name-case
consider case when comparing file names

-x, –exclude=PAT
exclude files that match PAT

-X, –exclude-from=FILE
exclude files that match any pattern in FILE

-S, –starting-file=FILE
start with FILE when comparing directories

–from-file=FILE1
compare FILE1 to all operands; FILE1 can be a directory

–to-file=FILE2
compare all operands to FILE2; FILE2 can be a directory

-i, –ignore-case
ignore case differences in file contents

-E, –ignore-tab-expansion
ignore changes due to tab expansion

-b, –ignore-space-change
ignore changes in the amount of white space

-w, –ignore-all-space
ignore all white space

-B, –ignore-blank-lines
ignore changes whose lines are all blank

-I, –ignore-matching-lines=RE
ignore changes whose lines all match RE

-a, –text
treat all files as text

–strip-trailing-cr
strip trailing carriage return on input

-D, –ifdef=NAME
output merged file with `#ifdef NAME’ diffs

–GTYPE-group-format=GFMT
format GTYPE input groups with GFMT

–line-format=LFMT
format all input lines with LFMT

–LTYPE-line-format=LFMT
format LTYPE input lines with LFMT

These format options provide fine-grained control over the output

of diff, generalizing -D/–ifdef.

LTYPE is `old’, `new’, or `unchanged’.

GTYPE is LTYPE or `changed’.

GFMT (only) may contain:

%< lines from FILE1 %> lines from FILE2

%= lines common to FILE1 and FILE2

%[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER
printf-style spec for LETTER

LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:

F first line number

L last line number

N number of lines = L-F+1

E F-1

M L+1

%(A=B?T:E)
if A equals B then T else E

LFMT (only) may contain:

%L contents of line

%l contents of line, excluding any trailing newline

%[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}n
printf-style spec for input line number

Both GFMT and LFMT may contain:

%% %

%c’C’ the single character C

%c’\OOO’
the character with octal code OOO

C the character C (other characters represent themselves)

-d, –minimal
try hard to find a smaller set of changes

–horizon-lines=NUM
keep NUM lines of the common prefix and suffix

–speed-large-files
assume large files and many scattered small changes

–help display this help and exit

-v, –version
output version information and exit

Exit status is 0 if inputs are the same, 1 if different, 2 if trouble.

Jak naprawić problem z wyświetlaniem się polskich znaków?

Poprzez phpmyadmin konwertujemy bazę i tabele
ALTER DATABASE database_name CHARACTER SET utf8;
ALTER TABLE table_name CONVERT TO CHARACTER SET utf8;

Poprzez ustawianie połączenia z bazą danych ustawić kodowanie pobieranych danych na utf-8:
mysql_query(‚SET CHARSET utf8’);

Źródło: http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Convert_latin1_to_UTF-8_in_MySQL

Jak odzyskać dane z partycji ext2/ext3/ext4 w Linuxie?

Podstawowe kroki:
1) Nie rób żadnych operacji na dysku twardym! Nie przeglądaj stron www, nie kasuj, nie kopiuj i nie przenoś plików czy folderów, nie instaluj pakietów, nie aktualizuj systemu.
2) Zrób kopię partycji do obrazu lub na inny nośnik np. poprzez ddrescue.
3) Wystartuj system z Rescue Disk CD, USB lub innego systemu.
4) Użyj poniższych programów do odzyskiwania danych.

ddrescue
http://www.gnu.org/software/ddrescue/ddrescue.html

TestDisk
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk

PhotoRec
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec

Ext Undelete
http://extundelete.sourceforge.net/

Ext4Magic
http://developer.berlios.de/projects/ext4magic

Ext4Magic GUI (ext4magic uruchamiany z USB)
http://susestudio.com/a/QkjQ7n/ext4magic-rescue-tui

Foremost
http://foremost.sourceforge.net/

SpinRite
http://www.grc.com/

R-Studio (79 USD)
http://www.r-tt.com/data_recovery_linux/

Jak osadzić adobe flash swf w Drupal 7?

Wybierz jedno z poniższych rozwiązań, zainstaluj niezbędne składniki, włącz odpowiednie moduły (admin/modules) a następnie skonfiguruj je.

Emded Media Field
http://drupal.org/project/emfield

SWF Embed
http://drupal.org/project/swfembed

Media Element
http://drupal.org/project/mediaelement

Ckeditor + Ckeditor SWF
http://drupal.org/project/ckeditor
http://ckeditor.com/download
Bibliotekę CKEditor rozpakowywujemy do /sites/all/libraries/. Nazwa katalogu musi być ckeditor.
http://drupal.org/project/ckeditor_swf
Po zalogowaniu do Drupala przechodzimy do Konfiguracja -> Wyswig profiles -> wybieramy odpowiedni profil CKEditor -> kliknij Edytuj -> rozwiń BUTTONS AND PLUGINS -> zaznacz Flash i CKEditor SWF.
Następnie wyczyść pamięć podręczną (admin/config/development/performance).

Wyswig + Ckeditor + Ckeditor SWF
http://drupal.org/project/wyswig
http://ckeditor.com/download
Bibliotekę CKEditor rozpakowywujemy do /sites/all/libraries/. Nazwa katalogu musi być ckeditor.
http://drupal.org/project/ckeditor_swf
Po zalogowaniu do Drupala przechodzimy do Konfiguracja -> Wyswig profiles -> wybieramy odpowiedni profil CKEditor -> kliknij Edytuj -> rozwiń BUTTONS AND PLUGINS -> zaznacz Flash i CKEditor SWF.
Następnie wyczyść pamięć podręczną (admin/config/development/performance).

Linux – ile plików/katalogów jest w danym katalogu?

Ile plików znajduje się w katalogu Downloads i jego podkatalogach?
find /home/user/Downloads/ -type f | wc -l

Ile plików znajduje się w głównym katalogu Downloads (bez podkatalogów)?
find /home/user/Downloads/ -maxdepth 1 -type f | wc -l

Ile katalogów znajduje się w katalogu Downloads i jego podkatalogach (odejmujemy 1 bo liczy katalog Downloads)?
find /home/user/Downloads/ -type d | wc -l

Ile katalogów znajduje się w katalogu głównym Downloads (bez podkatalogów)?
find /home/user/Downloads/ -maxdepth 1 -type d | wc -l

-type f — pliki
-type d — katalogi
-maxdepth — maksymalna głębokość „zanurzenia” w podkatalogi

Co to jest revDNS i do czego służy?

DNS przypisuje adresowi IP daną nazwę, sprawdzamy komendą pod Linuxem np.:
[sourcecode language=”bash”]
username@server:$ host home.pl
home.pl has address 212.85.96.1
[/sourcecode]

revDNS (reverse DNS) czyli odwrotny DNS, przypisuje nazwie dany IP, np.:
[sourcecode language=”bash”]
username@server$ host 212.85.96.1
1.96.85.212.in-addr.arpa domain name pointer home.pl.
[/sourcecode]

Jak widać home.pl ma prawidłowo skonfigurowany DNS i revDNS.
Uwaga: nie każda maszyna musi mieć swoją nazwę domenową czy wpis revDNS.

Zastosowanie:
Serwery pocztowe zazwyczaj odrzucają pocztę (lub ląduje ona w folderze SPAM) wysłaną z adresów IP nie posiadających poprawnie skonfigurowanych wpisów revDNS.

Konfiguracja:
Aby otrzymać revDNS od ISP należy mieć cały zakres adresów IP.

Drupal – jak wysłać wiadomość poprzez SMTP?

Aby wysłać wiadomość poprzez SMTP należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować nasz moduł.

1) Ściągnij ze strony drupal.org moduł SMTP

2) Przegraj spakowany moduł do katalogu /sites/all/modules/ lub przy multisites /sites/domain.com/modules/
3) Rozpakuj spakowany moduł
4) Nadaj odpowiednie prawa katalogowi smtp (linux)
5) Idź do Moduły
6) Idź do Konfiguracja -> SMTP Authentication Support (admin/config/system/smtp)
7) Ustaw odpowiednie wartości:

INSTALL OPTIONS:
Turn this module on or off: ON

SMTP SERVER SETTINGS:
smtp server: smtp.gmail.com
smtp backup server:
smtp port: 465
use encrypted protocol: use SSL

SMTP AUTHENTICATION:
Login: wpisz adres e-mail na gmailu
Password: wpisz hasło do pocztygmail

E-MAIL OPTIONS:
E-mail from address: wpisz adres taki sam adres e-mail jak w SMTP AUTHENTICATION inaczej będzie to Phishing
E-mail from name: dla wszystkich wychodzących e-maili nazwa pola OD
Allow to send e-mails formated as Html: zaznacz jeżeli chcesz wysłać wiadomość e-mail jako html

SEND TEST E-MAIL:
E-mail address to send a test e-mail to: wprowadź adres e-mail do przetestowania usługi smtp

Enable debugging: zaznaczenie tego pola wyświetli wiadomość SMTP dla każej wychodzącej wiadomości

8) Naciśnij przycisk Zapisz i sprawdź czy wiadomość została przesłana na Twoją skrzynkę odbiorczą podaną w polu SEND TEST E-MAIL.
9) Jeżeli coś nie działa prawidłowo przeczytaj informację na górze ekranu (debugging information).
10) Jeżeli wszystko działa pomyślnie pamiętaj aby wyłączyć opcję Enable debugging.

Plesk – jak zmienić domyślną lokalizację WordPressa?

Jeżeli zainstalowaliśmy WordPressa w panelu Parrarel Plesk w domyślej lokalizacji /httpdocs/wordpress/ i teraz chcemy zmienić lokalizację katalogu to musimy wykonać 3 poniższe kroki:

1) Zalogować się do WordPressa poprzez domena.pl/wordpress/wp-admin/  (podać login i hasło)  albo poprzez panel Plesk -> Aplikacje -> wordpress -> Administracja interfejsem. Następnie w Ustawieniach -> Adres URL witryny -> usuwamy słówko wordpress i otrzymujemy poniższy rezultat.

wp

2) Przenieść plik index.php z katalogu /httpdocs/wordpress/ do katalogu /httpdocs/

3) Wyedytować przeniesiony plik index.php w katalogu /httpdocs/ i dodać do odpowiedniej linijki słówko wordpress jak poniżej

require(‚./wordpress/wp-blog-header.php’);

 

Teraz wchodzimy na stronę domena.pl. Adresy URL są już bez słówka wordpress.