PDF: error message „Document is encrypted”

When you try to save PDF you get the error message “Document is encrypted”.

Run below command in the terminal as root user or use before command sudo command:
1) Get information about new packages
robert@linux~$ sudo apt-get update

2) Install gpdf package
robert@linux~$ sudo apt-get install qpdf

3) input.pdf (source file), output.pdf (output file after decrypt pdf)
robert@linux~$ qpdf –decrypt input.pdf output.pdf

4) Open output file, makes changes in file and try to save as new file

Linux: Jak sklonować partycję lub dysk na inny dysk?

Klonowanie dysku jest to proces tworzenia obrazu partycji lub całego dysku twardego. Najczęstsze zastosowanie to kopia i przywracanie systemu.

Polecenie do klonowania dd jest narzędziem Linuxowym i może być użyte do kopiowania ze źródłą do celu, blok po bloku, niezależnie od typu systemu plików czy systemu operacyjnego. Program dd można uruchomić poprzez LiveCD: Knoppix, CDLinux, SystemRescueCD, HirensBootCD.

UWAGA!
Należy być bardzo ostrożnym podczas korzystania z polecenia dd, gdyż niepoprawna składnia komendy może bezpowrotnie zniszczyć dane.
Zapamiętaj kolejność i nigdy jej nie zmieniaj: plik wejściowy (if=), plik wyjściowy (of=).
Upewnij się, że dysk docelowy lub partycja docelowa (of=) ma wielkość równą lub większą niż źródło (if=).

Wyświetlamy listę dysków i partycji

[sourcecode language=”bash”]user@linux~$ fdisk -l[/sourcecode]

-l, List the partition tables for the specified devices and then exit. If no devices are given, those mentioned in /proc/partitions (if that exists) are used.

Klonowanie partycji
Klonuj partycję nr 1 na dysku twardym /dev/sda1 do partycji nr 1 na dysku twardym /dev/sdb1

[sourcecode language=”bash”]user@linux~$ dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 bs=4096 conv=notrunc,noerror[/sourcecode]

Jeśli plik wyjściowy sdb1 nie istnieje, dd rozpocznie od początku dysku i utworzy go.

Klonowanie całego dysku twardego (łącznie z MBR (bootloader), wszystkimi partycjami UUID i danymi
Kopia dysku twardego /dev/sda na dysk twardy /dev/sdb

[sourcecode language=”bash”]user@linux~$ dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=32M conv=notrunc,noerror[/sourcecode]

Opis:
if – input file (plik wejściowy)
of – output file (plik wyjściowy)
bs – wartość liczbowa
4096 ustawia ten block dla 4K, optymalny rozmiar dla dysku twardego odczyt/zapis wydajność.

Zobacz listę oprogramowania do klonowania.
Zobacz porównanie oprogramowania do klonowania.

Źródło:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Disk_Cloning